VIEVIE

  • ENG

    ENG

  • VIE

    VIE

Thông báo Danh mục ký quỹ áp dụng từ ngày 01.02.2023

02/02/2023 07:04:19

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo danh  sách các mã chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ tại TVSI.

Tỷ lệ ký quỹ Quý Khách vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Danh sách này áp dụng từ ngày 01/02/2023 cho tới khi TVSI có thông báo tiếp theo.