VIEVIE

  • ENG

    ENG

  • VIE

    VIE

Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

03/02/2023 01:30:25

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 31/01/2023, TVSI đưa danh sách chứng khoán ra khỏi danh sách làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

PHN

Công ty CP Pin Hà Nội

Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc Công ty vi phạm pháp luật thuế

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.