VIEVIE

  • ENG

    ENG

  • VIE

    VIE

Công ty TNHH Tứ Hải Hà Nam được UBCK chấp nhận chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

22/02/2023 09:59:40

Ngày 16/02/2023, UBCK đã cấp giấy phép chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo quyết định số 32/GCN - UBCK

Ngày 16/02/2023, UBCK đã cấp giấy phép chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo quyết định số 32/GCN - UBCK