VIEVIE

  • ENG

    ENG

  • VIE

    VIE

TAG: Hủy đăng ký chứng khoán

23/02/2023 07:37:50

Kể từ ngày 24/02/2023, mã chứng khoán TAG, mã ISIN VN000000TAG1 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho cổ phiếu TAG nêu trên. VSD sẽ tự động rút toàn bộ chứng khoán TAG đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Thế giới số Trần Anh
Mã chứng khoán:
TAG
Mã ISIN:
VN000000TAG1
Mệnh giá:
10.000 đồng
Số lượng hủy đăng ký:
24.914.991 Cổ phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
249.149.910.000 đồng
Lý do hủy:
Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh hủy tư cách công ty đại chúng.
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
24/02/2023