VIEVIE

  • ENG

    ENG

  • VIE

    VIE

Hủy đăng ký mã chứng khoán QLT

02/03/2023 09:01:55

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán QLT (Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10).

 Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 hủy tư cách công ty đại chúng.

 Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 03/03/2023

 Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán QLT ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 03/03/2023.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại:    https://vsd.vn/vi/ad/156330