VIEVIE

  • ENG

    ENG

  • VIE

    VIE

Công ty TNHH Tứ Hải Hà Nam thông báo gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng

15/03/2023 06:58:00

Căn cứ trên tình hình thực tế và nhằm tạo điều kiện cho các Quý Nhà đầu tư quan tâm đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty. Công ty TNHH Tứ Hải Hà Nam xin thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của Công ty cụ thể như sau:
 
Lùi thời gian nhận đăng ký mua từ 01/03/2023 - 20/03/2023 sang  01/03/2023 - 24/04/2023
 
Lùi thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 01/03/2023 - 20/03/2023 sang 01/03/2023 - 24/04/2023